Начало

ЛЗС София

  

 Лесозащитна станция – София е създадена през 1960 година. За организирана лесозащита у нас може да се говори от 1949 г., когато със закон се създава Министерството на горите и са назначени 2ма специалисти, занимаващи се със защита на горите. През същата година за първи път се провежда авиационна борба срещу гъботворката. През 1960 г. след проучване на чуждия опит и многобройни дискусии по предложение на проф. Д.Стефанов, Боню Петков и Тодор Балов е открита Лесозащитна станция – София, а впоследствие ЛЗС - Пловдив и ЛЗС - Варна. Съгласно утвърдения Правилник за организация и работа на ЛЗС от 18.02.1960г. тя е самостоятелно учреждение с утвърден щат и бюджет. В оперативно отношение тя е пряко подчинена на Национално управление по горите. РУГ, ДДвС и ДЛ са задължени да изпълняват всички указания, давани от ЛЗС. Задачата и е да организира система за сигнализация и да организира борбата с насекомните вредители и заболявания в горите, да изготвя ежегодно прогноза за очакваните нападения от вредители и болести и да консултира РУГ, ДДвС и ДЛ при провеждане на лесозащитните мероприятия. Лесозащитна станция - София, обслужва шест Районни дирекции по горите - В. Търново, Ловеч, Берковица, София, Кюстендил и Благоевград, включващи почти половината ДЛ и ДДвС на България.
       Климатичните и почвените условия са изключително разнооб­разни, което определя видовото разнообразие на горските насаждения и култури, като се започне от заливните Дунавски горски екосистеми и се стигне алпийските зони в Рила, Пирин, Стара планина. Съвсем естествено е и голямото разнообразие на насекомите и болестите, атакуващи горите. Първи директор на ЛЗС – София от 1960 до 1971г. е д-р инж. Васил Вътов. От 1971 до 1982 г. той е началник на отдел „Опазване и защита на горите”. Защитава кандидатска дисертация през 1972 година. Съавтор е на много статии, инструкции и брошури по лесозащита. Под негово ръководство ЛЗС - София, израства като модерно звено в системата на лесозащитата у нас.
       От 1971 до 1984г. директор на станцията е инж. Иван Илиев Терзиев, който с организаторските си качества осигурява условия за разгръщане на ефективна лесозащита и израстване на станцията като авторитетното учреждение в системата на горите. От 1984 до 1988г. директор на станцията е инж. Стоян Ангелов Захов. Той работи в станцията от 1960г. като референт-докладчик, специалист, а от 1979 г. е завеждащсекция. Активно участва в изграждането и управлението на станцията и като водещ оперативен сектор по защита на горите. Изключително ценни са негови разработки по поставяне на диагноза и определяне мероприятията за профилактика и борба срещу мастилената болест, обобщени в специализантска работа; изяснява моменти от биологията на кореновата гъба; на рака по тополите и боровете. Автор и съавтор е на 70 статии, брошури, научни трудове и др. Изключителното му трудолюбие и скромност го нареждат между най-изтъкнатите представители на лесозащитата у нас и в Европа. От 1988 до 1991г. директор на станцията е инж. Ромил Бобев, който разработва специализантска работа върху разпространението и видовия състав на горските мравки у нас и методите за тяхното разселване. От 1991г. е началникотдел „Опазване и охрана на горите” при Комитета по горите, а през 1997г. е зам. началник на комитета.
       От есента 1991г. директор на ЛЗС - София е ст.н.с. II ст. д-р Янчо Найденов. За изясняване на видовия състав, разработване на прогноза за очакваните нападения от насекомни вредители, болести и други повреди, за планиране, организиране и провеждане на лесозащитните мероприятия през годините активно работиха д-р инж. Васил Вътов, инж. Иван Терзиев, инж. Ромил Бобев, инж. Стоян Захов, Цоло Велчев, ст.н.с. д-р Янчо Найденов, Николай Тош­ков, Стефан Балов, Владимир Владимиров, Димитър Димитров, Вла­димир Константинов, инж. Михаил Тодоров кссн, инж. Юлия Младе­нова, инж. Мария Коларова, инж.агр. Вяра Роснева, инж. Светослава Стоянова, инж. Антонина Георгиева, Елена Иванова. Усилията на някои от тях бяха увенчани със защита на кандидатски дисертации и дипломни работи: инж. Васил Вътов, Стоян Захов, Ромил Бобев, Марий Занфиров, Владимир Владимиров. Трайни научни интереси и човешки отношения свързват специалистите от ЛЗС - София, с проф. Бонко Зашев, Георги Ганчев, Георги Цанков, Боян Роснев, Пламен Мирчев, Георги Георгиев, ст.н.с. Марин Керемедчиев, ст.н.с. Пенка Цанова, доц. Стефан Мирчев, доц. Иванка Даскалова, старши научни сътрудници Петър Петков, доц. Динко Овчаров, доц. Анелия Захариева, доц. Соня Бенчева, ст.н.с. Виденова - ИЗР Костинброд. С тяхна помощ и активното участие на специалистите от станцията са изпитвани и внедрявани в практиката както химически така и биологически и хормонални препарати. Днес до 90 % от борбата срещу насекомни вредители в района на ЛЗС – София е биологична.

НАСТОЯЩ АДРЕС НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - СОФИЯ

 

Територия облужвана от Лесозащитина станция гр. София

 
 

 

РДГ БЕРКОВИЦА – ДГС – 12; УОГС-1;
ОБЩА ГОРСКА ПЛОЩ 210 129 ha
Отговорник от ЛЗС - инж.Владимир Владимиров - гл.експерт; тел. 0885 511 200

РДГ БЛАГОЕВГРАД – ДГС – 16; ДЛС – 1;
ОБЩА ГОРСКА ПЛОЩ 288 387 ha

РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ДГС-8; ДЛС-1;
ОБЩА ГОРСКА ПЛОЩ 176 986 ha

РДГ КЮСТЕНДИЛ – ДГС – 8; ДЛС – 2;
ОБЩА ГОРСКА ПЛОЩ 190 543 ha
Отговорник от ЛЗС - инж. Ася Миленкова - гл. експерт; тел. 0887 198 794

РДГ ЛОВЕЧ – ДГС-11; ДЛС- 1;
ОБЩА ГОРСКА ПЛОЩ 180 178 ha
Отговорник от ЛЗС - инж. Рени Бечева - гл. експерт; тел. 0885 511 203

РДГ СОФИЯ – ДГС – 13; ДЛС -3;
ОБЩА ГОРСКА ПЛОЩ 334 026 ha
Отговорник от ЛЗС - инж. Валентин Чолашки – гл. експерт; тел. 0885 511 207
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

Работно време  8.00-16.30
Обедна почивка 12.00-12.30

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995